[nobody]  
 
Data for 
 
 
Afstamning     
 
FIXY V. BUNSWAARD (S 3582)
Shetl. EK 15-07-2011: I KL
F: OBERON V.ST. VOLMOED (S.780)
FF: KOERT V. ST. OLYHOF (S.663)
FFF: SCURRY OF MARSHWOOD (2926 SSB)
FFM: GLORY V. ST. OLYHOF (S.17464)
FM: DAWN OF ABBEY (S.8912)
FMF: SUPREMACY OF MARSHWOOD (1612 SSB)
FMM: FLORENCE (79B SSB)
M: NANETTE V. VLIEK (S.74701)
MF: HIGHLANDER V. BUNSWAARD (S.605)
MFF: STELMOR OF TRANSY (1775 SSB)
MFM: ESTELLA ROSE V.ST. RODICHEM (S.16130)
MM: GLOOM OF MARSHWOOD (S.7675)
MMF: SUPREMACY OF MARSHWOOD (1612 SSB)
MMM: GLEAM OF MARSHWOOD (5352 SSB)