[nobody]  
 
Data for 
 
 
Afstamning     
 
ELSJE V. VLIEK (S.104676)
F: ROSETHISTLE OF TRANSY (S.689)
FF: PERICLES OF NETHERLEY (1987 SSB)
FFF: GAY GORDON OF NETHERLEY (1653 SSB)
FFM: PANDORA (5609 SSB)
FM: ROSARAH OF TRANSY (7151 SSB)
FMF: MARTIAN OF NETHERLEY (SH 17)
Shetl. EK 01-01-1967: II KL A
FMM: ROSARIA OF TRANSY (5852 SSB)
M: YLONA V. VLIEK (S.95960)